Tầm quan trọng của concept trong chiến lược xây dựng thương hiệu.